Första hjälpen vid psykisk skada

the_day_after_the_terrorist_attack_in_stockholm_in_2017-3

Med anledning av terrorattacken i Stockholm den 7 april känns det aktuellt att informera om psykisk första hjälpen vid skrämmande händelser.

Psykiskt trauma

Bli av med ångest genom psykologisk behandling online

Låt oss börja med att definiera ordet trauma och vad som bedöms vara en traumatiserande händelse. Ordet trauma betyder skada. Du kan få såväl fysiska som psykiska trauman. Här fokuserar vi på psykiska trauman. Ett psykiskt trauma kan uppstå om man upplevt en händelse innehållande död, livsfara, allvarlig skada, sexuellt våld eller hot om våld.  Man måste inte själv ha varit drabbad av händelsen för att ett trauma ska uppstå. Man kan ha bevittnat händelsen eller underrättats om att att en traumatisk händelse drabbat familj eller en nära vän.

En traumatisk händelse kännetecknas av att det skapar mycket stark stress och överväldigande känslor som är svåra att hantera. Detta kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner som i sig är ett tecken på att vi påbörjat återhämtningsprocessen efter det som hänt.

Potentiellt traumatiserande händelse

Man kallar det för potentiellt traumatiserande händelser eftersom majoriteten av de människor som råkar ut för en sådan händelse återhämtar sig på egen hand, utan att bli traumatiserade.

Terrorattacken i Stockholm är ett exempel på en potentiellt traumatiserande händelse både för de som drabbades, bevittnade och/eller hade anhöriga som drabbades. Det är normalt att uppleva sömnsvårigheter, ångest och distansering efter att man varit med om en sådan händelse. Det är ett tecken på att kroppen påbörjat sin återhämtningsprocess, inte symtom på traumatisering. Men om man inte förbättras efter någon månad utan fortfarande lider av flashbacks, mardrömmar och stark ångest kan man ha utvecklat ett trauma och vara i behov av psykologisk behandling.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett exempel på trauma-och stressrelaterade syndrom. Symtom på PTSD är bland annat:

  • påträngande och plågsamma minnen från den traumatiska händelsen
  • återkommande mardrömmar
  • flashbacks då personen återupplever den skrämmande händelsen
  • stark smärta eller ångest då personen utsätts för något som påminner om händelsen
  • lättskrämdhet
  • koncentrationssvårigheter
  • irritabillitet
  • ångest
  • svårigheter att minnas delar av händelsen.

Att möta människor som varit med om en skrämmande händelse

Stockholm har utsatts för terrorattack

För snart två veckor sedan skakades Stockholm av en terrorattack. Polis, räddningstjänst och civila som befann sig på platsen har hyllats för sina insatser. Människor i Stockholm förenades i sorgen och öppnade sina hem, erbjöd mat, sovplats och skjuts för de som inte kunde ta sig hem.

Att möta människor som upplevt en fasansfull händelse som denna kan vara överväldigande, även för professionella med både utbildning och erfarenhet. Att ställas inför det som medmänniska utan varken kunskap eller erfarenhet är minst sagt en utmaning. Många känner sig maktlösa och rådvilla. De flesta har kunskap om första hjälpen vid fysisk skada men få har kunskap om psykisk första hjälpen.

Det som händer efter en skrämmande händelse är av betydande vikt för personens återhämtning. Ett bra bemötande och gott stöd underlättar bearbetningen och minskar risken för traumatisering. Som tur är kommer man långt med sunt förnuft och medkänsla, något Stockholm open visade prov på. Men det är en del saker som man behöver ha kunskap om för att kunna vara ett så gott stöd som möjligt.

Hur reagerar vi i en skrämmande situation?

Vid en skrämmande händelse väcks vår överlevnadsinstinkt. Nedärvda stressreaktioner i form av kamp, flykt eller passivitet aktiveras och all energi riktas mot att överleva hotet. Det finns inte utrymme för några tankar eller känslor i stundens hetta. När faran är över påbörjar kroppen processen  att återhämta sig från det fysiska påslaget. Därefter börjar hjärnan att försöka förstå vad som hänt. Först senare börjar minnen att lagras och tankar och känslor att bearbetas.

Psykisk första hjälpen

pexels-photo-208459
Säkra situationen

Först och främst behöver man se till att personen i fråga befinner sig utom fara. Om personen är skadad fysiskt behöver dessa skador tas om hand medicinskt. Om möjligt bör personen flyttas från katastrofplatsen, särskilt vid ett terrorattentat då det finns en risk för fler attentat.

Information

Man bör snarast göra personen medveten om att hen befinner sig i trygghet och att den hemska händelsen är över.

Lämna inte personen ensam

En grundregel är att personen i fråga inte bör lämnas ensam efter att ha varit med om en potentiellt traumatiserande händelse. De behöver lugn och ro samt mänsklig omsorg.

Kontakt med anhöriga

Det är viktigt att se till människor får komma i kontakt med sina nära och kära. Dels för att det inger trygghet och dels för att nära anhöriga och vänner lättare kan bedöma hur personen i fråga mår.

Lugna ner personen

En person som precis upplevt en skrämmande händelse har höga halter av stresshormon i kroppen vilket kan påverka lagringen av minnen.

Det bedrivs mycket forskning kring hur vi lagrar minnen under stress. Förenklat uttryckt lagras våra minnen av en traumatisk händelse med en koppling till ett automatiskt stresspåslag. När vi sedan minns händelsen utlöses en stark stressreaktion som får kroppen att tro att vi fortfarande befinner oss i situationen. Det är det som sker vid Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Minnen börjar att lagras i vår hjärna några timmar efter att vi upplevt en händelse. Kan man under dessa timmar sänka halten av stresshormon i kroppen tror man att det är möjligt att lagra minnen utan att de förknippas med stress.  Hur vi lagrar minnen är dock en mycket komplicerad process och mer forskning krävs för att vi med säkerhet ska kunna uttala oss om vad man kan göra för att underlätta återhämtningsprocessen efter att ha varit med om en skrämmande händelse.

Med utgångspunkt i rådande traumaforskning bör man i det akuta skedet fokusera på att lugna personen i fråga för att på så sätt bromsa produktionen av stresshormon. Man avråder därför från att be patienten att berätta om sina upplevelser eftersom det kan ha motsatt effekt. Det kan leda till kraftfulla känslomässiga reaktioner som bidrar till att bibehålla höga halter av stresshormon i kroppen. Vill personen prata om händelsen ska man givetvis lyssna. Men kan man hjälpa personen att tänka på annat i det akuta skedet så är det bättre. Personen kommer ha möjlighet att prata om sina upplevelser i ett senare skede.

Information om vanliga reaktioner

Det är inte ovanligt att uppleva trötthet, ilska, distansering och oro efter att ha varit med om en skrämmande händelse.  Det är viktigt att informera om vilka reaktioner som kan följa efter en skrämmande händelse och vara tydlig med att dessa reaktioner är normala. En krisreaktion är inget sjukdomstillstånd utan kroppens reaktion på en skrämmande händelse. Det finns risk för att en skrämmande händelse leder till traumatisering och att man då kan behöva professionell hjälp. Men de flesta klarar av att hantera en skrämmande händelse utan att bli traumatiserade.

Stöttning

Bekräftelse från nära och kära är ofta viktigt för personer som upplevt en svår händelse. Tänk på att erbjuda fortsatt stöd även då den akuta fasen är över. För vissa är det svårt att få vardagen att fungera och de kan då behöva hjälp och stöttning under en tid. Man bör sträva efter en balans mellan att hjälpa personen i fråga och stötta personen i att ta egna initiativ, aktivera sig och skapa distans till det de varit med om.

Professionell hjälp

Psykolog erbjuder terapi online

Tveka aldrig att söka professionell hjälp i samband med en potentiellt traumatiserande händelse. I det tidiga skedet är det sällan aktuellt med psykologisk behandling. Men det gynnar återhämtningsprocessen att få information om vilka reaktioner man kan förvänta sig, vad som är normalt, hur lång tid det kan ta att återhämta sig och symtom på att man bör söka professionell hjälp.

Om du efter 6 månader fortfarande plågas av händelsen i så stor utsträckning att du inte kan leva ett normalt liv behöver du professionell hjälp. Franzén Psykologi erbjuder psykologisk behandling i form av Traumafokuserad KBT för barn-och unga samt vuxna. Kontakta Franzén Psykologi för mer information.

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: