Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod som utvecklades av Sigmund Freud. I PDT utgår man ifrån att psykiska symtom har en mening och att de är möjliga att förstå. Symtomen uppstår som en följd av att personen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Målet i psykodynamisk terapi är att klienten ska få hjälp att förstå och bearbeta inre konflikter som leder till psykisk ohälsa. Man tänker sig också att personens erfarenheter, särskilt från barndomen, har stor betydelse för personen som vuxen.   I psykodynamisk psykoterapi arbetar man därför delvis med att bearbeta tidiga upplevelser, minnen och relationer och försöker mot bakgrund av detta   tolka och förstå klientens liv här och nu.Tanken är att detta arbete på sikt leder till en minskning av symtom då klienten ifråga tillgodogjort sig ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till människor och händelser i deras omgivning.

%d bloggare gillar detta: