Psykologisk behandling kan administreras på en rad olika sätt. Internetbaserad individuell psykologisk behandling är ett populärt alternativ. Behandlingen sker genom samtal via ett program kallat VSee.  Du kan enkelt laddda ner gratisprogrammet Vsee till sin dator. Vsee liknar Skype, men har högre säkerhet och används av många stora sjukvårdsinrättningar som t. ex Stanford University Hospital. Det innebär att ingen obehörig kan ta del av samtalen.

Tack vare datorns webbkamera kan man se varandra under samtalet och det blir som att träffas. Forskning har visat att terapi via videosamtal ger samma resultat som att träffas öga mot öga, samt att man är lika nöjd med sin behandling. Behandlingen genomförs på vanligt sätt, men via videosamtal. VSee har även funktionen röstsamtal och chatt vilket är ett mer anonymt behandlingsalternativ.

Det som behövs för KBT via videosamtal är
  • Dator med internetuppkoppling, inbyggd eller extern mikrofon/högtalare samt webbkamera. Både Windows och MacOS fungerar.
  • Möjligheten att ladda ner och installera programmet Vsee (nedladdningslänk)
  • Möjlighet att sitta avskiljt under sessionerna, vilka huvudsakligen kan bokas under dagtid.

Franzén Psykologi erbjuder olika former av onlineterapi:

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är hjälpsamma och som leder till psykisk ohälsa..  KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som riktar sig mot nuet och framtiden framför det förflutna.  Forskning tyder på att KBT är en effektiv behandling vid bl.a. tillstånd så som depression, ångestproblematik, trauma, fobi, missbruk, ätstörningar samt kronisk smärta samt sömnproblem. KBT erbjuds även vid behandling av tvångssyndrom. En viktig komponent i behandlingen är exponering med responsprevention (ERP).

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod som utvecklades av Sigmund Freud. I PDT utgår man ifrån att psykiska symtom har en mening och att de är möjliga att förstå. Symtomen uppstår som en följd av att personen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Målet i psykodynamisk terapi är att klienten ska få hjälp att förstå och bearbeta inre konflikter som leder till psykisk ohälsa. Man tänker sig också att personens erfarenheter, särskilt från barndomen, har stor betydelse för personen som vuxen.   I psykodynamisk psykoterapi arbetar man därför delvis med att bearbeta tidiga upplevelser, minnen och relationer och försöker mot bakgrund av detta   tolka och förstå klientens liv här och nu.Tanken är att detta arbete på sikt leder till en minskning av symtom då klienten ifråga tillgodogjort sig ett mer kontsruktivt sätt att förhålla sig till människor och händelser i deras omgivning.

Affektfokuserad terapi

Affekter (känslor) anses som en viktig förändrande faktor i psykoterapi av nästan alla teoretiska riktningar, och ses även som en gemensam ”kurativ” faktor i vissa studier. Forskning tyder på att ett affektfokuserat arbetssätt i psykodynamisk terapi ökar patienternas emotionella medvetenhet, fördjupar patientens känslomässiga erfarenhet i sessionen och bidrar till att skapa emotionella uttryck (Diener et al.2007). Affektfokuserad korttidsterapi bygger på hypotesen att undvikande av hotfull emotionell upplevelse upprätthåller klientens symptom och att exponering av emotioner i en trygg terapeutisk relation är en huvudsaklig förändrande faktor i terapi. Affektfokuserad korttidsterapi består vanligtvis av ca 12 behandlingstillfällen.

%d bloggare gillar detta: