Konsultation

Vi bokar in en tid för kostnadsfri konsultation. Det sker via röstsamtal eller videosamtal och tar ca 50 minuter. Du får beskriva din situation närmare, varför du söker hjälp och vilka förväntningar du har.
Därefter gör jag en första bedömning och tar ställning till om och i så fall hur jag kan hjälpa dig.

Bedömning

Sedan görs en fördjupad bedömning med hjälp av strukturerade frågor och självskattningsformulär som du får fylla i online. Bedömningsfasen består av 1-2 tillfällen beroende på vad ärendet handlar om. Efter detta samtal gör vi tillsammans en behandlingsplan. Behandlingsplanen innefattar behandlingsmetod, en tidsplan samt val av samtalsform: chat, röstsamtal eller videosamtal.

Behandling

Varje session är 50 minuter lång och anpassad efter dina behov.

Videosamtal

Terapi med onlinepsykolog genom videosamtal

Detta alternativ passar dig som önskar psykologisk behandling liknande den i traditionell miljö, men med fördelen att du väljer plats. Behandlingen kan ske i hemmet, på ditt kontor eller i annan lugn miljö.

Tack vare datorns webbkamera kan man se varandra under samtalet och det blir som att träffas. Forskning har visat att terapi via videosamtal ger samma resultat som att träffas öga mot öga, samt att man är lika nöjd med sin behandling.

Röstsamtal

prata-i-telefon-med-psykolog

Telefonterapi, nu mer kallat röstsamtal, är en annan variant av internetbehandling. Telefonterapi ger dig möjligheten att prata med en psykolog online utan att visa dig. Du kan alltså vara mer anonym än i traditionell psykologisk behandling och videoterapi.

Chatterapi

chatta.med.psykolog

Psykologkontakt via chat är en annan variant av psykologisk behandling online. Somliga föredrar detta alternativ då du varken behöver visa dig eller prata. Du skriver istället ner dina tankar, frågor och funderingar i en online chatt.

Hur blir jag kontaktad?

Behandlingen sker via journalsystemet Kaddio. Det är ett säkert sätt att kommunicera, godkänt av socialstyrelsen för onlineterapi.  Som klient får du ett login för att kunna föra samtal via chat, röstsamtal eller videosamtal, men också för att enkelt kunna boka in dig på lediga tider i psykologens tidbok. Du kan även använda dig av Bank-ID för säker inloggning.  Du loggar in i Kaddio strax innan inbokat samtal och blir där kontaktad av psykologen enligt det sätt ni kommit överens om, på bestämd tid.

Vad du behöver

För att kunna ha en psykologkontakt via Kaddio behöver du en dator, en stabil internetuppkoppling samt webbläsare google  chrome. 

Terapiform
Forskning om psykologisk behandling online

Vilken terapiform ska du välja?  Kanske har du vänner som rekommenderat en särskild form eller så har du själv läst på om vad som ska ha bäst effekt. Eller så känner du dig fullkomligt överväldigad av alla information och vet varken ut eller in. Hos Franzén Psykologi kan du känna dig trygg. Låt oss göra jobbet, vi arbetar evidensbaserat.

Evidensbaserad praktik innebär att psykologen väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Efter avslutad bedömning kommer vi rekommendera den behandlingsmetod som enligt forskningen har bäst effekt avseende problematiken i fråga.

Om du som klient har önskemål angående terapiform tar vi givetvis hänsyn till det. Upplever du som klient att en insats är relevant kommer du vara mer engagerad i behandlingen. Det i sin tur ökar sannolikheten för att behandlingen är till hjälp.

Skulle det inte finnas någon kunskap om den aktuella terapiformen när det gäller problematiken i fråga eller om studier visar svaga eller tvetydiga resultat kommer vi vara tydliga med det.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är hjälpsamma och som leder till psykisk ohälsa..  KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som riktar sig mot nuet och framtiden framför det förflutna.  Forskning tyder på att KBT är en effektiv behandling vid bl.a. tillstånd så som depression, ångestproblematik, trauma, fobi, missbruk, ätstörningar samt kronisk smärta samt sömnproblem. KBT erbjuds även vid behandling av tvångssyndrom. En viktig komponent i behandlingen är exponering med responsprevention (ERP).

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod som utvecklades av Sigmund Freud. I PDT utgår man ifrån att psykiska symtom har en mening och att de är möjliga att förstå. Symtomen uppstår som en följd av att personen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Målet i psykodynamisk terapi är att klienten ska få hjälp att förstå och bearbeta inre konflikter som leder till psykisk ohälsa. Man tänker sig också att personens erfarenheter, särskilt från barndomen, har stor betydelse för personen som vuxen.   I psykodynamisk psykoterapi arbetar man därför delvis med att bearbeta tidiga upplevelser, minnen och relationer och försöker mot bakgrund av detta   tolka och förstå klientens liv här och nu.Tanken är att detta arbete på sikt leder till en minskning av symtom då klienten ifråga tillgodogjort sig ett mer kontsruktivt sätt att förhålla sig till människor och händelser i deras omgivning.

Affektfokuserad terapi

Affekter (känslor) anses som en viktig förändrande faktor i psykoterapi av nästan alla teoretiska riktningar, och ses även som en gemensam ”kurativ” faktor i vissa studier. Forskning tyder på att ett affektfokuserat arbetssätt i psykodynamisk terapi ökar patienternas emotionella medvetenhet, fördjupar patientens känslomässiga erfarenhet i sessionen och bidrar till att skapa emotionella uttryck (Diener et al.2007). Affektfokuserad korttidsterapi bygger på hypotesen att undvikande av hotfull emotionell upplevelse upprätthåller klientens symptom och att exponering av emotioner i en trygg terapeutisk relation är en huvudsaklig förändrande faktor i terapi.

 

 

%d bloggare gillar detta: